---------------------

  1. Polityka anulowania

---------------------

 

Wstęp

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TD Clean Vertriebs GmbH, Liebensdorf 312, 8081 Empersdorf, Austria, tel.: +43 720 30259540, e-mail: info@td-shop.at) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

 

Uwagi ogólne

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zanieczyszczeń towaru. Proszę zwrócić nam towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby proszę zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami transportowymi za pomocą odpowiedniego opakowania.

2) Proszę nie zwracać towaru do nas freight collect.

3) Informujemy, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

--------------------

  1. Formularz anulowania

--------------------

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.

Do

TD Clean Vertriebs GmbH

Liebensdorf 312

8081 Empersdorf

Austria

E-mail: info@td-shop.at

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

________________________________________________________

Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić